ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนวัดปุณหังส นาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)ตั้งอยู่เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 40.35 ตารางวา เป็นที่ธรณีสงฆ์วัดสำโรงใต้ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2476 โดยหลวงนิติผดุงการ นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง พระอธิการต่วน ทิพย์สมบัติบุญ เป็นผู้สร้างโรงเรียน สิ้นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 1 , 805.54 บาท (ในสมัยนั้น)


อาณาเขตของโรงเรียน

- ทิศเหนือ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

- ทิศใต้ ติดบริษัทยางสยาม พระประแดง จำกัด

- ทิศตะวันออก ติดบริษัทเจ้าจอม คลังสินค้า จำกัด

- ทิศตะวันตก ติดกับบริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน)


ในยุคแรกของการเปิดทำการสอนมีครูทำการสอน 2 คน คือ

1.นายบุญเปรื่อง น้อยอรุณ ครูใหญ่

2. นายบุญช่วย ทิพย์สมบัติบุญ ครูน้อย


      โรงเรียนอยู่ในความอุปการะของท่านเจ้าอาวาสพระอธิการต่วน ทิพย์สมบัติบุญ จนถึง พ.ศ. 2484ท่านมรณภาพ เจ้าอาวาสองค์ใหม่ คือ พระอธิการดิษฐ์ ได้อุปการะโรงเรียนต่อมา จนถึง พ.ศ.2489 ท่านได้ลาสิกขาบท ท่านพระครูปลัดผ่อง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา ก็ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนจนท่านมรณภาพในปี พ.ศ. 2525 จากนั้นโรงเรียนได้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระอธิการสำราญ ถาวโร เจ้าอาวาส จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2538 ท่านได้มรณภาพและพระอธิการถนอม ปิยสีโลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาจนถึงปัจจุบัน