วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

เด็กดี  มีความรู้  เชิดชูวัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โดยความร่วมมือของชุมชน

ปรัชญาโรงเรียน

การเรียนรู้  สู่ความเจริญ