พันธกิจ / เป้าหมาย /อำนาจหน้าที่
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          ๑.ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูและนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

          ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

          ๓.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และอนุรักษ์ความเป็นไทย

          ๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          ๕ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

          ๖.ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

          นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้  เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวม และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.02 KB