ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

เพศ

รวมนักเรียน

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

อ.๑

๑๕

อ.๒

๑๒

รวม

๑๔

๑๓

๒๗

ป.๑

๑๓

๑๖

๒๙

ป.๒

๑๑

๑๑

๒๒

ป.๓

๑๖

๑๒

๒๘

ป.๔

๑๑

๑๙

ป.๕

๑๑

๑๙

ป.๖

๑๓

๑๑

๒๔

รวม

๗๒

๖๙

๑๔๑
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

๘๖

๘๒

๑๖๘