โครงการปีการศึกษา ๒๕๕๙
1.โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการเด็กปฐมวัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.17 KB
2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.5 KB
3.การนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.5 KB
4.พัฒนาการเรียนการสอนเน้นการคิด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75 KB
5. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
7.พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
8.ประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินภายนอก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
9 พัฒนางานบริหารงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.5 KB
10การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.5 KB
11. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
12.โรงเรียนวิถีพุทธ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
13ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81 KB
14.ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.5 KB
15.พัฒนาสุนทรียภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
16.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
17.วันสำคัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67 KB
18. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
19. การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB
20.พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.5 KB
21. ส่งเสริมอ้ตลักษณ์ ทักทายฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60 KB
22.อนุรักษ์ดนตรีไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
23.ลดเวลาเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68 KB