แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปกแผน 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 746.5 KB
คำนำ 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27 KB
สารบัญ59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.5 KB
แผนดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 590.5 KB
แผนภูมิโครงสร้างโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.57 KB
ส่วนที่ ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356.5 KB
ส่วนที่ ๒ การดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.5 KB
ส่วนที่ ๓.แผนการใช้จ่ายเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
ส่วนที่ ๔ แผนการนิเทศติดตาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
กรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.5 KB
คำอนุมัติ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70 KB
ใบแทรกงาน ๔ งาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.5 KB