แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐
ปกแผน 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 747 KB
คำนำ 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.5 KB
สารบัญ 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28 KB
คำสั่งจัดทำ แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.5 KB
ปกหน้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
แผนดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 554 KB
แผนภูมิโครงสร้างโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.96 KB
ส่วนที่ ๑ ใช้จริง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356 KB
ส่วนที่ ๒ การดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.5 KB
ส่วนที่ ๓.แผนการใช้จ่ายเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.5 KB
ส่วนที่ ๔ แผนการนิเทศติดตาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
กรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.5 KB
คำอนุมัติ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB
ใบแทรกงาน ๔ งาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
ใบแทรกแผนการดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.5 KB
ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.5 KB