กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม