การบริหารการเงินงบประมาณ/จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.38 KB
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545.06 KB
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.78 MB
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.54 KB
O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 668.39 KB
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.91 KB
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB