มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.72 KB
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.23 KB
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.47 KB
O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.78 KB
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.04 KB
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.27 KB
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.77 KB