ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเปรื่อง น้อยอรุญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่คนแรก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2479
ชื่อ-นามสกุล : นายเฟี้ยม ทัศนาลัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กันยายน 2517 - 1 พฤศจิกายน 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายจุลสิงห์ พิชญานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2534 - 18 มกราคม 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชลี จินตนธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มกราคม 2544 - 30 กันยายน 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล อ่อนสัมพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2553 - 15 ตุลาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวี นิจจอหอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558-13 กันยายน พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางวรนุช โหงวสอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562-ปัจจุบัน