ข่าวรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน


ประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูผู้สอน
********************************
ด้วยโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง (ครูผู้สอน)  จำนวน 1 อัตรา
อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่   ศธ 04009/ว629  ลงวันที่ 28 กันยายน 2559  เรื่อง แนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ/นอกงบ ประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559  ดังนั้น จึงประกาศ             รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)  จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน (งบเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย)
1. วิชาเอกปฐมวัย  จำนวน 1 อัตรา
2. อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
2.1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2.2.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
3.1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และตรงตามวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาเอกปฐมวุย (รายละเอียดแนบท้ายตามประกาศนี้)
3.3.เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3.4.ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช


4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)  ในระหว่างวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
5.1  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
5.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
5.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
5.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
5.6  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  3  รูป
5.7  ใบรับรองแพทย์
6.  การยื่นใบสมัคร
6.1  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร              ให้ถูกต้องและครบถ้วน
6.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายชองการไปรษณีย์  และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร
6.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)  ทาง Facebook และ www.wpwschool.ac.th
8.  วิธีการสรรหา
ภาค ก  ทดสอบการปฏิบัติงาน
ภาค ข  สัมภาษณ์
9.  วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหา
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)  จะดำเนินการทดสอบการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคุณแม่กิมเลี้ยง สายสุวรรณ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)  
10.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหา
10.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60              ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน  จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในภาค ก มากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก)  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
10.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 10.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา  ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560  นับตั้งแต่ประกาศผลการสรรหา  แต่หากมีการสรรหาในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการสรรหาครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสรรหาครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้
(1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
11.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
11.1  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง จะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายแล้ว อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
11.2  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก  และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบตามประกาศรายชื่อ
11.3  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน  ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ครูรายเดือน ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
11.4  การจ้างครูรายเดือนนี้  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
11.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม                  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
12.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาหรือบุคคลอื่น                  จะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560

ลงชื่อ..................................................
(นางอรวี  นิจจอหอ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส โทร./ โทรสาร  0 2183 4488
รายละเอียดตำแหน่งและกลุ่มสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก  ลูกจ้างชั่วคราว  ครูผู้สอน (แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)  ประกาศ  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  2560)
1.  กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา  ได้แก่
1.1  การศึกษาปฐมวัย
1.2  การสอนปฐมวัย
1.3  ปฐมวัย
1.4  ปฐมวัยศึกษา
1.5  อนุบาล
1.6  อนุบาลศึกษา
1.7  สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอก ตามข้อ 1.1 ถึง 1.6
*******************************************

ปฏิทินการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
***********************
วันที่  3  ตุลาคม  2560 -  ประกาศรับสมัคร
วันที่  3 - 9  ตุลาคม  2560 -  รับสมัคร
วันที่  9  ตุลาคม  2560 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
วันที่  10  ตุลาคม  2560 -  ดำเนินการสรรหา/คัดเลือก
วันที่  11  ตุลาคม  2560 -  ประกาศผลการสรรหา
*** ส่วนกำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 1218 ครั้ง