ข่าวรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ – ชุ่มอุทิศ)
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
*********************
ตามที่ประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ – ชุ่มอุทศ)  อำเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560       มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูผู้สอน  จำนวน 1 อัตรา   โดยกำหนดการรับสมัครและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว ตามรายละเอียด ข้อ 3 (3.1 - 3.4) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ในสาขา/วิชาเอก  ดังนี้
1. กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา   
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1. 01 นางสาวมยุรี พองขุนทด
2. 02 นางสาวนัยเรส ฤทธิ์แจ่ม
3. 03 นางสาวอรุณศรี ลิมปปิติสุข
4. 04 นางสิริพันธ์ กล่ำแสง
5. 05 นางสาวรัชนีกร บุญยม

หมายเหตุ  ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกใน ภาค ก และ ภาค ข ได้แก่ ลำดับที่ 1 - 5

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้อง ตามประกาศ ให้เข้ารับการทดสอบ ภาค ก 
การสอบปฏิบัติการสอน  ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคุณแม่กิมเลี้ยง  สายสุวรรณ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ – ชุ่มอุทิศ)  และทดสอบ ภาค ข การสอบสัมภาษณ์  ในเวลา 13.00  น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคุณแม่กิมเลี้ยง ในวันเดียวกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560
          


( นางอรวี  นิจจอหอ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส

ปฏิทินการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ตำแหน่ง  ครูผู้สอน 
ตามประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ - ชุ่มอุทิศ)  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560
................................................................................

วันที่  3  ตุลาคม  2560 -  ประกาศรับสมัคร
วันที่  3 - 9  ตุลาคม  2560 -  รับสมัคร
วันที่  9  ตุลาคม  2560 -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
วันที่  10  ตุลาคม  2560 -  ดำเนินการสรรหา/คัดเลือก
วันที่  11  ตุลาคม  2560 -  ประกาศผลการสรรหา
..............................................................................


เกณฑ์การให้คะแนน ภาค ก การทดสอบการปฏิบัติงาน (50  คะแนน)
1. การนำเข้าสู่บทเรียน 10 คะแนน
2. การอธิบายเนื้อหา 10 คะแนน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 10 คะแนน
4. การใช้สื่อการสอน 10 คะแนน
5. การสรุปบทเรียน 10 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ภาค ข การสอบสัมภาษณ์  (50  คะแนน)
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน
2. การประกอบคุณความดี 10 คะแนน
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน
4. เจต คติและอุดมการณ์ 10 คะแนน
5. การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 815 ครั้ง