ข่าวประกาศ/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาเมทัลชีท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัตบุญ - ชุ่มอุทิศ)

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาเมทัลชีท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

..............................................................................

                        โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัตบุญ - ชุ่มอุทิศ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน คสล. พร้อมโครงหลังคาเมทัลชีท ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500,000 บาท   (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                        1.  เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว              (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 25% 1,625,000  บาท)  (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์      จะเสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

 5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

 6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  24  เมษายน  2557  ระหว่างเวลา  10.00 .น.  ถึง 10.30 .น. โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 เมษายน 2557  เวลา 10.30 – 11.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  30  เมษายน  2557  ระหว่าง  เวลา  10.30  น. ถึง  11.30  น.  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.15 – 10.45 น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  4,400  บาท  ได้ที่  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส  ระหว่างวันที่  21 เมษายน  2557  ถึงวันที่  23  เมษายน  2557 ตั้งแต่เวลา  09.00  น. ถึงเวลา  15.00  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือ www.wpwschool.ac.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2183-4488  ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานการซื้อเอกสารต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน พร้อมสำเนาสัญญาจ้าง รับรองสำเนาถูกต้อง

        ประกาศ  ณ   วันที่  17  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ลมบล  บุญมานะ

                    (ลมบล  บุญมานะ)

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 1646 ครั้ง