คณะผู้บริหาร

นางสาววิชชุลดา ไชยกันทะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา