คณะผู้บริหาร

นางอรวี นิจจอหอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา