กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชุลีกร ขนวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0