กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเหมือนฝัน บุญเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัญชลี ศรีนคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0