กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเหมือนฝัน บุญเรือง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัญชลี ศรีนคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางชุลีกร ขนวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0