กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญช่วย งานยางหวาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ