กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบุญช่วย งานยางหวาย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0