คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรฯ

นางอรวี นิจจอหอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภานุมาศ เตชะวิวัฒนาการ
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี ศรีนคร
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา คงโนนกอก
ครู คศ.1

นางสาววรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์
ครู คศ.1

นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
ครู คศ.1

นางชุลีกร ขนวน
ครู คศ.1

นายบุญช่วย งานยางหวาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเหมือนฝัน บุญเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณพร สิงห์บุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุคนธา หมอสินธุ์
ครูอัตราจ้าง

นายวุฒิพงศ์ แย้มประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัชนี โตรื่น
ครูธุรการ

นางอนงค์ ตาคำสาย
นักการภารโรง