คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรฯ

นางวรนุช โหงวสอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภานุมาศ เตชะวิวัฒนาการ
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี ศรีนคร
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา คงโนนกอก
ครู คศ.1

นางสาววรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์
ครู คศ.1

นายบุญช่วย งานยางหวาย
ครู คศ.1

นางสาวเหมือนฝัน บุญเรือง
ครู คศ.1

นางสาววรรณพร สิงห์บุญ
ครู คศ.1

นางสาวคัทรียา เมฆอรุณ
ครูผู้ช่วย

นายพิทักชัย พุทธเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุคนธา หมอสินธุ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศรัญญา ดาหา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวฐิติชญา ลุผล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุบลรัตน์ พะละสม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัชนี โตรื่น
ครูธุรการ

นางอนงค์ ตาคำสาย
นักการภารโรง