กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวคัทรียา เมฆอรุณ
ครูผู้ช่วย