กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ