คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ ศรีโสภาเจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเยี่ยม เพ็งจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นาวาเอกสง่า แย้มเกสร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ บุญหรั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เพ็ชรอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชอบ ชุ่มเชื้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีไพร เข็มแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสันติ ขันติธโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเกียรติ กุลเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ เพ็งกลัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวลักษณ์ ยิ้มสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางขันทอง เหง่าดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกทิพย์ กิจพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชลี จินตนธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ